Skip to main content

Sapa drift och underhåll

Rengöring

För att bibehålla det attrak­tiva utseendet på pro­duk­ten skall rengöring ske regelbundet. Rena pro­duk­ter ger ett attrak­tivare utseende, bättre beständighet och funk­tion. Använd inte alkalier! Både aluminiumpro­fi­ler och glas är känsliga för alkalier och bör därför abso­lut inte utsättas för påverkan av sådana. Om t ex betongvatten eller putsbruk kommit på ano­diserade eller lack­erade aluminiumpro­fi­ler och/eller glas, är det vik­tigt att omgående tvätta bort detta med vanligt vatten, svamp eller trasa. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med t ex scotchbrite! Risken är då stor för mekanisk påverkan. Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.

Underhåll

Regelbunden kontroll och justering av pro­duk­ten bör göras för god funk­tion och lång livslängd. Rörliga delar i beslag och glidare skall hållas lätt insmorda så att de inte kärvar. Se till att aluminiumstyrskenorna är rena och lätt insmorda med syrafri vit vaselin vid utåtgående vertikal- och horisontalhängda sk glidfönster. Skruvar till beslag skall kontrolleras så att de är åtdragna och beslagen sitter i rätt po­sition. Vid byggpro­duk­ter: fasader, fönster, dörrar och glastak, kontrolleras att dräneringshål inte är igentäppta, glasningsoch tätningsgummi har täta anslutningar i hörnen, öppningsbara delar är rätt klotsade och täcklock sitter fast.